Registered Charity in England & Wales No.1165941

HÀNH VI CỦA ĐỘNG VẬT

Trong học phần này, mục đích là đạt được kiến thức và hiểu biết về:

 

  • Những hành vi tự nhiên, bình thường và mang tính khen thưởng nào đối với động vật.
  • Cách thể hiện các hành vi bình thường, tự nhiên và mang tính khen thưởng hỗ trợ phúc lợi động vật tốt như thế nào và điều này có thể được khuyến khích như thế nào thông qua việc cung cấp các biện pháp môi trường phong phú phù hợp với loài.
  • Cách mà việc thiếu các lựa chọn môi trường và hành vi thích hợp có thể dẫn đến phúc lợi kém.
  • Hành vi bất thường là gì, làm thế nào nó có thể dẫn đến những hành vi rập khuôn và phúc lợi động vật kém.

 

 

Chúng tôi khuyên bạn nên xem qua tài liệu học tập, sau đó thực hiện phần đố vui tương tác để củng cố kiến thức. Sau khi hoàn thành, bạn hãy nhấn vào nút quay lại trên trình duyệt để quay lại trang này.
Tải tài liệu học tập TẠI ĐÂY
Làm bài kiểm tra tương tác TẠI ĐÂY